2015 - Shantykoorzeewolde.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2015

Alleen voor leden > Verslagen ledenvergaderingen
Notulen van de ledenvergadering van Shantykoor Zeewolde d.d. 8-12-2015

Aanwezig:
Frits Seijfert, Dick Stapel, Anja Monsma, Philip Feij, Jan Verschoor, Jan Lodewijks, Peter van Rooij, Bert v.d. Kieft, Chris de Wit, Wout Bouwheer, Henk de Graaf, Paul Effting, Frans van Elburg, Matt Hoorn

Afwezig met bericht:
Anita Boerma, Bertus de Wit, Bert Kos, Tom Bais

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Verslag jaarvergadering 2014
- Gesprek met de beheerder van The Lux zal plaatsvinden als daar aanleiding toe is, in ieder geval vóór ons volgende optreden.
- Het koor bezit nog een aantal zaken. De banjo is inmiddels verkocht.

3. Status dirigent en begeleiders
Op dit moment zijn volgens het huishoudelijk reglement de dirigent en muzikale begeleiders GEEN lid van de vereniging en hebben dus geen stemrecht.
Besloten wordt om dit in het huishoudelijk reglement anders te regelen: ze worden lid met vrijstelling van contributiebetaling (Aktie: Secretaris).

4. Rooster van aftreden bestuursleden
Besloten wordt (conform voorstel bestuur) voor de volgende volgorde van aftreden:
2015 Secretaris
2016 Voorzitter
2017 Penningmeester

5. Verkiezing secretaris
Bij acclamatie (zonder tegenkandidaten) wordt Paul Effting tot secretaris gekozen.

6. Vaststelling contributie 2016
Het voorstel van het bestuur om voor 2016 de contributie te handhaven  op €75,- per jaar, wordt door de vergadering overgenomen.

7. Verslag kascontrole commissie
Bert doet namens de kascommissie (Bert en Peter) verslag:
- Financiële  documenten geven een goed beeld van de financiële status van het koor
- Aan de penningmeester wordt een compliment gegeven voor de gedegen en zorgvuldige administratie
- Advies aan de ledenvergadering om de penningmeester decharge te verlenen
De vergadering stemt in met bovenstaand advies.

In de nieuw kascommissie 2016 worden benoemd: Peter van Rooy en Jan Lodewijks.

8. Verslag penningmeester
Ter vergadering wordt een nieuwe begroting 2016 uitgedeeld.
Er wordt voor 2016 uitgegaan van 12 betalende leden.

De begroting 2016 wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.

9. Nieuwjaarsborrel 2016
Vrijdag 8 januari 2016 om 20.00 uur bij Frits Seijffert , Takeling 39-41, Zeewolde.
Zowel de leden als hun partners zijn uitgenodigd.
Het is een Amerikaans feestje. Drank dus zelf meenemen, voor de rest wordt gezorgd.

10. Rondvraag
- Daar The Lux in januari gesloten is, zijn de koorrepetities vanaf 12 januari ook bij Frits.
- Wout bedankt het bestuur voor de goede wijze waarop ze het bestuur van het koor, begin 2016, hebben overgenomen.
- Wout ziet graag meer activiteiten en optredens in 2016.
- Dick vraagt naar de statuten en huishoudelijk reglement. Deze staan op onze website www.shantykoorzeewolde.nl (onder alleen voor leden).
- Jan vraagt naar de hoeveelheid liederen in de koormap, die nog nooit gezongen zijn. Kunnen deze er niet uit?
Er is een kernrepertoire van 19 liedjes. Met nog 10 erbij hebben we een behoorlijk en overzichtelijk repertoire.
Het bestuur zal in overleg met Philip  een voorstel doen welke liedjes in de map zullen blijven.
- Philip geeft toelichting op het feit dat hij voorlopig niet iedere week ter beschikking zal zijn als dirigent (om privacy redenen is de inhoud van zijn toelichting NIET in dit verslag opgenomen). Hij zal proberen er in ieder geval om de week te zijn.  Verder bedankt hij iedereen voor de kaart die hij heeft ontvangen.
- Paul vraagt aan de leden om hun telefoonnummer door te geven zodat deze op de site bij de ledenlijst kan worden toegevoegd.

11. Sluiting
- Het koor start weer op 12  januari (op 8 januari Nieuwjaars borrel).
- Philip, Anja en Jan worden door de voorzitter bedankt voor hun bijdrage aan het koor 2015. Het dankwoord wordt ondersteund met een bos bloemen voor Anja en voor Philip en Jan met een VVV bon.

De secretaris,
Paul Effting


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu